OMLive: Keynote von Karl Kratz, Foto Credit: Christian Klant